Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите започнуваат проект за обука на адвокатите за новиот ЗКП и за Законoт за одредување на видот и одмерување на висината на казната
Упатство за користење на софтверот „Адвокато“
Информативен билтен на CCBE за јули и август 2016 година
Сентенци на Врховниот суд на РМ - август, 2016 година
КОНФЕРЕНЦИЈА „РЕФОРМА НА КРИВИЧНОТО ПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО“: Супер моќен обвинител и слаба одбрана не претставува применлив адверсијален систем
(ФОТО) Прием на нови адвокати во Адвокатска комора на РМ
ИЗВЕСТУВАЊЕ
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА
ГОВОРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АКРМ, НИКОЛА ДОДЕВСКИ, НА 71-ГОДИШНИНАТА ОД АДВОКАТУРАТА ВО РМ

Информативен билтен

Пријавете се за добивање на месечни известувања поврзани со работата на Комората

Огласи

ИНФО

Септември 13, 2016

Упатство за користење на софтверот „Адвокато“

Aдвокатите кои уредно си ја подмириле членарината можат да се регистрираат на софтверот за работење на адвокатските канцеларии и друштва...
Септември 06, 2016

Закони и подзаконски прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец септември 2016

Академик.мк ја објави најновата листа на закони и подзаконски прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец септември 2016 година, заедно со целосен табеларен преглед...
Септември 05, 2016

ЈАВЕН ОГЛАС за прием на слушатели (кандидати за јавни обвинители) на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“

Врз основа на член 58 од Законот за Академијата за судии и јавни обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 20/2015, 192/2015 и 231/2015) Управниот одбор на Академијата за судии и…
Август 31, 2016

Листа на лица кои се лиценцирани медијатори согласно Законот за медијација

Министерството за правда на РМ објави листа на лица кои согласно членот 46 ставови 1 и 2 од Законот за медијација (Службен весник на РМ број 188/13, 148/15, 192/15, 55/16) го положиле испитот за…
Август 30, 2016

Информативен билтен на CCBE за јули и август 2016 година

Советот на адвокатски комори и правни здруженија (CCBE) го објави Информативниот билтен за јули и август 2016 година.

Календар на новости

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме