-->

Како да се регистрирате?

Адвокатите кои уредно си ја подмириле членарината можат да се регистрираат на софтверот за работење на адвокатските канцеларии и друштва „Аdvokato.mk“.

Софтверот овозможува електронско складирање на целосната адвокатска документација (предмети, рочишта, состаноци, задачи, документи), како и интегриран календар со известувања за сите ваши активности (рочишта, состаноци, задачи) и можност за СМС систем за автоматско потсетување.

Софтверот може да се користи на компјутер, таблет и смартфон со едноставен и лесен кориснички интерфејс.

Имплементацијата на софтверот и едногодишно користење со обезбедена кориснична поддршка, Адвокатската комора на Република Македонија ги обезбедува бесплатно за членовите, од финансиските средства на комората.

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме