Дисциплински обвинител

Дисциплински обвинител на АКРМ  :

  •  СИНИША СТАНКОВИЌ, адвокат од Куманово

 

Заменици на Дисциплинскиот обвинител на АКРМ :

  • ИЛИЈАНА МАКАРОВСКА, адвокат од Скопје
  • КИРИЛ ГОЏИРОВ, адвокат од Струмица
  • РИСТЕ КАРКАЛАШЕВ, адвокат од Гевгелија

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме