Архива на информации

На 19 и 20 април во Охрид, во рамки на соработката на Адвокатска комора на  Република Македонија со Советот на Европа...
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи организира напредна обука...

На 9 мај 2018 (9.30 ч -11.30ч) во Скопје, во организација на Совет на Европа ќе се одржи тркалезна маса на тема “Меѓународни и домашни обврски за превенција и сузбивање на трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација”. 

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ...
Врз основа на член 12, став 1, алинеја 1 и 3 и став 2 и член 23, став 1, алинеја 20 од Статутот на Адвокатската комора...

Адвокатска комора на  Република Македонија, во рамки на соработката со Советот на Европа под проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Југоисточна Европа...

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правен третман на разлачните и излачните доверители во стечајна постапка и односот помеѓу стечајот и извршувањето“...
Педесест и три проценти, но и повеќе  од Предлог законот за бесплатна правна помош треба да претрпи измени и поради тоа се враќа во работната група...
Страница 1 од 35

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме