Архива на информации

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици...

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правото на вработените при отворање стечај...
На 15 февруари 2018 година во организација на Советот на Европа и Македонското здружение на млади правници...
Адвокатската комора на РМ во соработка и со финансиска поддршка на Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ)...
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Побивање правни дејствија од аспект на Законот за облигациони односи и Закон за стечај“...

На 1 јануари оваа година Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) доби ново претседателство...

Адвокатските комори на Македонија, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово, членки на Балканската регионална мрежа за владеење на правото (BRRLN)...

Со поставување на банер на веб страната, како и со други активности, Адвокатската комора на РМ се вклучува во меѓународната кампања...
Страница 1 од 33

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме