Адвокатска комора на Република Македонија

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


ул. „Даме Груев“ 3, 1000, Скопје
тел: +389 2 3165 409
факс:  +389 2 3212 452
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
web: www.mba.org.mk

Почетна arrow Новости
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Новости
Известување Испечати Е-пошта
Новото работно време на Адвокатската комора на Република Македонија,  усогласено со потребите на нејзините членови , ќе биде од 10.00-18.00 часот.
 
СТАПИ ВО ПРАВНО ДЕЈСТВО ОДЛУКАТА НА УСТАВЕН СУД НА РМ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗАМ И ЗАПИРАЊЕ НА АКТИ И ДЕЈСТВИЈА Испечати Е-пошта

Уставниот суд на Република Македонија донесе Решение У.бр.166/2012 со кое е поведена постапка за оценување на уставноста на член 6 ставови 3 и 4, член 7 став 1, во делот: ”кон секоја исправа или поднесок”, член 7 став 2, во делот: ”кон секоја исправа или поднесок”  и член 7 став 3 од Законот за адвокатските маркички (”Службен весник на РМ” бр.84-2012).

Со истото Решение запрени се од извршување поединечните акти или дејствија што се преземени врз основа на  членовите на Законот за кои е поведена постапката за оценување на уставноста.

Решението е објавено во Службен весник на РМ бр. 36/13 од 06.03.2013 година и стапува во правно дејство од денот на објавувањето.

Поради тоа Законот за адвокатски маркички понатаму не може да се применува се до донесување на конечна Одлука, затоа што со запирање од извршување на поединечни акти или дејствија кои би се преземале врз основа на делот од член 7 став 1, во делот: ”кон секоја исправа или поднесок”, член 7 став 2, во делот: ”кон секоја исправа или поднесок” не постои позитивна енумерација каде и кога би се приложувале адвокатска маркичка односно писмен договор.

Воедно со запирањето од извршување на поединечните акти и дејствија кои се засноваат на член 7 став 3 од Законот нема можност од отфрлање на поднесоци кои не содржат адвокатска маркичка или писмен договор во прилог. Притоа, во врска со отфрлањето на поднесоците во граѓанската постапка не е можна примена на член 98 став 8 од Законот за парнична постапка бидејќи таа одредба се применува по донесување на посебен закон за адвокатска маркичка, а во моментот превземањето на дејствијата и актите од тој посебен закон како е погоре опишано се запрени од извршување. Во останатите процесни закони воопшто и не е предвидена употребата на адвокатската маркичка и приложување на договори.

Актите што се преземени врз основа на овие членови (решенија за отфрлање на поднесоци- тужби, жалби и одговори на тужби, евентуални решенија за глоба и друго) се запираат од извршување.

Консеквенците на Одлуката, според Управниот одбор на АКРМ се следните:

1.  До донесување на конечна Одлука на Уставниот суд на РМ, судовите и останатите органи и институции немаат законска основа да бараат прилагање на адвокатски маркички или писмени договори поради тоа што е запрено од извршување превземањето акти и дејствија врз основа на деловите од член 7 став 1 и 2, во деловите: ”кон секоја исправа или поднесок”.

2.  Судовите и останатите органи и институции неможат да ги сметаат за неуредни, ниту да ги отфрлаат поднесоците кои не содржат адвокатска маркичка, содржат адвокатска маркичка во помал износ од оној што е определен со тарифата или не содржат писмен договор во прилог.

3. Досега донесените акти врз основа на член 7 став 3 (отфрлање на поднесоци, тужби, жалби и друго) да се запрат од извршување.

Од наша страна упатени се писма со понапред наведената содржина, до Претседателот на Врховниот суд на РМ, заради информирање на судовите, до Нотарската комора на РМ, Комората на извршители на РМ и Агенцијата за катастар на РМ, со цел воедначување на постапувањето.

Со почит,

Претседател на УО на АКРМ
Никола Додевски, адвокат
 
Новиот претседател на АКРМ, Никола Додевски: Освен на ЗАМ, приоритет ќе му дадам и на враќањето на угледот и единството на адвокатската фела Испечати Е-пошта

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) на 16 февруари доби ново раководство на чело со скопскиот адвокат Никола Додевски. Судејќи по моментните состојби во адвокатурата, го чека многу работа ако сака да ја оправда довербата на своите колеги. Ги отфрла сомнежите дека бил избран на нерегуларен начин и посочува дека пасивноста на адвокатите мора да премине во активност. Главен приоритет му  е Законот за адвокатските маркички (ЗАМ), но и враќање на угледот и единството на адвокатската фела. „Да ја вратиме позитивната енергија во адвокатурата. За жал, морам да констатирам дека владее негативна енергија“, укажува тој.

Целото интрвју прочитајте го овде

 
ПОНУДА ОД СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ Испечати Е-пошта

Почитувани адвокати,

ЈП „Службен весник на РМ“, е единствен со Закон овластен да ги објавува законите и другите прописи и акти во службеното гласило „Службен весник на РМ“ и со својата единствената база на прописи, која се темели на изворни податоци,  Ви нуди врвна услуга, врвен квалитет и врвна заштита во своето професионално извршување.

НОВО!!!     НОВО!!!        НОВО!!!

  Од јануари 2013 година, базата ќе биде надополнувана со пречистени текстови на закони и коментари.
 
Со Вашата комора потпишавме Меморандум за соработка, од кој произлезе и единствениот пакет, само за Вас, во кој добивате „три во едно“ за 12 месеци. Во текот на целата година, нашите производи, интегралното издание, базата на податоци на прописи и огласниот дел, Ви се спакувани во една услуга за само 7 500,00 денари и секако, од јануари 2013 година базата ќе биде надополнувана со пречистени текстови на закони и коментари.
Потребно е само да се исполни единствениот услов, во Адвокатската комора да се регистрираат најмалку 16 заинтересирани правни лица, однсоно членови на Комората. Со овој консензус се исполнува последната точка од пакетот на цени за е-базата на прописи на ЈП „Службен весник на РМ“, во кој за над петнаесет кориснички пристапи цената изнесува 7.500,00 денари од пристап.

„ТРИ ВО ЕДНО“ ЗА 7 500,00 ДЕНАРИ , а трае цела година.

Сите заинтересирани адвокати кои сакаат да ја искористат оваа можност, потребно е најитно да ја пополнат заклучницата во прилог на овој текст и да ја достават до Адвокатска комора на РМ.

ПРИЛОГ : ЗАКЛУЧНИЦА (Превземи овде )

 
НОВ ЦИКЛУС НА ОСНОВНИ ОБУКИ ЗА НОВИОТ ЗКП ВО СОРАБОТКА СО АМЕРИКАНСКАТА АДВОКАТСКА КОМОРА Испечати Е-пошта
АдвокатскатакоморанаРепубликаМакедонијаи Американскатаадвокатскакомораво наредниот период ќе ја продолжат својата успешна соработка, односно ќе продолжат заедничкидаорганизираатобукизаадвокатизановиотЗаконзакривичнапостапка, со цел колку што е можно поголем број на адвокати да бидат опфатени со обуките и подобро да се подготват за примената на новиот Закон за кривична постапка. Со ова, се разбира, ќе се допринесе и кон целокупната успешна имплементација на новиот Закон за кривична постапка, кога истиот ќе стапи во примена.

Како што сте веќе информирани, обуките ќе ги држатдомашни и странскиексперти и иститеопфаќаатосновнисудскивештини,сопосебенакцентнаучењенапрактичнитевештини. Имено, ќе бидат објаснети релевантните делови од новиот Закон за кривична постапка и основните судски вештини. Овиевештинивклучувааткако и когадасепристапиконспогодувањезавина, што е целта на воведниот говор, односно што претставува и како изгледа директното и вкрстеното испитување.На крајот на обуката ќе бидат доделени сертификати од Адвокатската комора на Република Македонија и Американската адвокатска комора.
Овие обукисеотворенизаситезаинтересираниадвокати и себесплатни.Предвидено е на една обука да земат учество најмногу 20 адвокати, со цел на секој учесник да му се даде можност да ја вежба секоја вештинапосебно и дабидеоценетодстрананаекспертите. Обуките ќе се одржуваат во следните термини:

1.      22 февруари – 24февруари 2013година

2.      22 март – 24 март 2013 година

3.      12 април – 14 април 2013година

4.      26 април – 28 април 2013 година

5.      10 мај – 12 мај 2013 година

6.      31 мај – 2 јуни 2013година

7.      28 јуни – 30 јуни 2013година

8.      5 јули – 7 јули 2013 година


Обуките ќе се одржуваат во Скопје во “Клуб на новинари“ и тоа за време на викендите, односно во петок и сабота  ќе се состојат од целодневна настава почнувајќи од 10.00 до 17.00 часот, а ќе завршат во недела во 14.00 часот, со доделување на сертификатите.Трошоците за патување и сместување нема да бидат покриени. Исто така, оние адвокати кои нема да го поминат основниот курс, нема да може да учествуваат на подоцнежните напредни обуки. односно се работи за специјализирани обуки кои што се веќе во тек. Имено, во тек се обуки од областа на форензиката, а понатаму се планира организација и на друг тип на специјализирани обуки.

Рокотзарегистрацијаназаинтересиранитеадвокатиза горенаведените обуки е до14февруари 2012 година и иститесвоетоучествоможатдагопријаватнаследните е-маиладреси: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете или Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете ВемолимеприрегистрацијатадагинаведетеВашитеконтактподатоци (име и презиме, адреса, телефон, е-маиладреса) и задолжително наведете ја обукатазакојасепријавувате (датумотнаодржувањенаконкретнатаобука).Ониеадвокати коиќесепријаватќедобијатписменапотврда по електронски пат, заеднососитепотребниинформациивоврскасообуката.Како и до сега, учесницитеќебидатприфаќаниврзоснованапринципот: првпријавен – првуслужен.
 
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗЈАВАТА Испечати Е-пошта

До Адвокатската комора на Република Македонија се обрати колегата Александар Димитриевски, адвокат од Скопје, кој ја поддржа иницијативата на колегата Никола Додевски, да сите адвокати поединечно писмено се произнесат за начинот на регистрирање на готовинските плаќања. Истовремено, предложено беше изјавата да биде дополнета со уште една точка и тоа точка 3: Задолжително Безготовинско плаќање согласно член 10 ст.2 од Законот за платниот промет.

Во прилог ја објавуваме дополнетата изјава по која адвокатите треба да се произнесат и истата да ја достават до Нотар Снежана Сарџовска.  

 
ИЗВЕСТУВАЊЕ Испечати Е-пошта

Во прилог ја објавуваме Иницијативата на Никола Додевски, адвокат од Скопје, согласно која сите адвокати во Република Македонија се должни поединечно писмено да се произнесат дали се за регулирање на готовинските плаќања согласно Законот за адвокатски маркички или со воведување и користење на одобрен фискален апарат за регистрирање на готовинските плаќања.
Адвокатската комора застанува позади иницијативата на колегата Никола Додевски и истовремено Ве молиме за Ваше постапување по истата во наведениот рок.

ИНИЦИЈАТИВА

ДО
Адвокатите поединци и адвокатите во  Адвокатски друштва во Република Македонија

Почитувани колеги,

Сакам да Ве известам дека по донесувањето на Законот за адвокатски маркички и јас како и повеќе други адвокати лично се ангажирав за изнаоѓање решение за надминување на проблемите кои  произлегуваат од примената на овој закон.

Сметам дека најдобар начин е да се побра целосно ставање вон сила на законот.

Но имајќи предвид дека законот го регулира готовинското плаќање на адвокатските услуги и со истиот за адвокатите поединци престанува обврската за воведување и користење одобрен систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања  (член 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања), должни сме да се произнесеме секој адвокат поединечно дали сме за регулирање на готовинските плаќања со Законот за адвокатските маркички или со примена на членот 2 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања со воведување и користење на одобрен фискален систем.

На овој начин ќе ја покажеме вистинската волја на сите адвокати, а во зависнот од исходот на ова произнесување барањето за ставање на законот вон сила би било аргументирано и со конкретен предлог како да се регулираат готовинските плаќања.

Досегашните реакции на повеќе адвокати беа во правец дека воведувањето на фискална апаратура е многу подобро решение од Законот за адвокатски маркички. Таков е и мојот личен став и ставот на работната група за спроведување на оваа иницијатива.

Сакам да Ве известам дека по моја лична иницијатива остварив средба и со Премиерот на Владата на Република Македонија и Министерот за финансии со цел да ги искажам забелешките на повеќемина адвокати потписници и на иницијативата до Уставен суд, па и од тој состанок произлезе мислење дека адвокатите секој поединечно би требало да се произнесе дали е за Законот за адвокатски маркички или за фискализација ( воведување и користење на фискална апаратура и издавање фискална сметка). Ова особено поради околноста што во изготвувањето на законот учествувал и Управниот одбор на Адвокатската комора а адвокатите не се задоволни од законското решение .

Поради тоа предлагам секој адвокат запишан во именикот на адвокати на Република Македонија како поединец или од адвокатско друштво да пополни изјава која ќе ја потпише и завери со печат со која јасно ќе се произнесе дали е за регистрирање на готовинските плаќања за дадена правна помош со адвокатски маркички според Законот за адвокатски маркички или за регистрирање на готовинските плаќања со воведување и користење на одобрена фискална апаратура согласно Законот за регистрирање на готовинските плаќања.

Во прилог доставувам форма на Изјава која секој адвокат би требало да ја пополни, да ја потпише и да стави печат на истата.

Со оглед дека Управниот одбор на АКРМ има обврска да ги штити интересите на адвокатурата барам од истиот оваа моја иницијатива да ја објави на веб страната на Адвокатската комора на Република Македониј ,заедно со изјавата која што секој адвокат ќе може да ја  симне од веб страната и во хартиена форма, да ја пополни, стави печат и со регистрирана пошта да ја достави до  нотар Снежана Сарџовска ул.Народен Фронт бр.19 кат 1 локал 21 најдоцна во рок од 10 (десет) дена сметано од денот на објавувањето на иницијативата на веб страната на АКРМ.

Воедно УО да организира вработените да се јавуваат до секој адвокат поединечно  да бараат да ја пополни изјавата и во просториите на Адвокатската комора и преку адвокатските заедници да обезбедат примероци од изјават  и да организираат масовно пополнување и испраќање на изјавите.

По прибирање на изјавите нотар Снежана Сарџовска ќе изготви записник за утврдување на факти во кој ќе се констатира колку адвокати се произнеле за Законот за адвокатски маркички, а колку за воведување и користење на фискална апаратура.

Овој записник ќе биде доставен до работната група за спроведување на оваа иницијатива во состав адвокати Никола Додевски, Панче Нефтенов, Василие Сердјук како и до УО на Адвокатската комора на Република Македонија.Апелирам до сите адвокати итно да пополнат и испратат изјава , што го сметам за обврска заради иднината на адвокатурата. Досегашната пасивност и не доведе до моментната ситуација.

                                                                                                Со почит:

Скопје 16.01.2013                                                                  Адвокат Никола Додевски


ПРЕВЗЕМЕТЕ ЈА ИЗЈАВАТА ОВДЕ

 

 
ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИ Испечати Е-пошта
Адвокатска комора на Република Македонија, по бројни и интензивни заложби, состаноци и средби со релевантни институции, конечно успеа да издејствува измени во Националната класификација на дејности, имено адвокатите да бидат издвоени во посебна подкласа, со што на адвокатурата и се даде ексклузивитет во вршењето на правните работи. Во изминатиов период, Адвокатската комора на Р.М изработи и достави до Владата на Р.М компаратина анализа, односно компарација со другите држави во однос на постоењето на посебна шифра на дејност на адвокатите, при што беше констатирано дека и во останатите земји од регионот и пошироко, меќу кои и држави -членки на Европската Унија, адвокатите се подведени под посебна шифра на дејност во рамките на Националната класификација на дејности.

Адвокатската комора на Република Македонија наиде на големо разбирање  од страна на Владата на Р.М, која што се заложи за разрешување на овој овој голем проблем на сите адвокати, со цел да се изнајдат подобри и посоодветни законски решенија, а воедно и да се заштитат интересите и предметот на работата на голем број адвокати, како и угледот и достоинството на адвокатурата, воопшто.
Имено, Владата на Република Македонија го покани претседателот на Управниот одбор на АКРМ Ненад Јаниќевиќ да учествува на седница на Економскиот совет на Влада на ден 22 август 2012 година, каде претседателот на Управниот одбор укажа на неопходноста за ексклузивитет на адвокатската професија и потребата за нејзино разграничување од другите дејности. Владата на РМ усвои Заклучок со кој што го задолжи Државниот завод за статистика во Националната класификација на дејности да ја врати шифрата на дејност на адвокатите со што би се извршило разграничување на адвокатските работи кои ги вршат лиценцирани адвокати, од други правни работи на останатите нелиценцирани вршители на ова дејност.
Неколкугодишната борба на Адвокатската комора на Република Македонија за определување на шифра на дејност за адвокатите како посебна, специјална и јасно определувачка шифра, која нема да остави простор за нејаснотии и за натамошно работење на надриписарите, конечно заврши. Имено, Владата на Р.М. на својата седница одржана на ден 03.01.2013 година, донесе Одлука за изменување и дополнување на одлуката за донесување на Националната класификација на дејности-НКД Рев.2  објавена во Сл.Весник бр.4 од 09.01.2013 година, согласно која во член 4, во Секторот М/К СТРУЧНИ, НАУЧНИ И ТЕХНИЧКИ ДЕЈНОСТИ, оддел 69 Правни и сметководствени работи, во класата 69.10 Правни работи, се додаваат четири поткласи кои гласат :

69.10/1 Адвокатски дејности
69.10/2 Нотари
69.10/3 Извршители
69.10/4 Други правни работи
 
 
С О О П Ш Т Е Н И Е Испечати Е-пошта

За да не се доведат колегите до заблуда поради погрешно презетирани дезинформации, Ве известуваме за следното:

Како предлагач на Законот за адвокатска маркичка е Владата на Република Македонија преку ресорното Министерството за финансии, а никако Адвокатската комора на Република Македонија, како што е презентирано од страна на одредени адвокати.

Прилог : Предлог Закон за адвокатски маркичи,   страни 1 – 4 скенирани.


ПРЕДЛАГАЧ:

Владата  на Република Македонија

ПРЕТСТАВНИЦИ:

м-р Зоран Ставрески, заменик на претседателот на Владата и  министер за финансии
Недим Рамизи, заменик на министерот за финансии

ПОВЕРЕНИЦИ:

Наташа Стојмановска, државен секретар во Министерството за финансии
Сузана Стојмировска, раководител на Сектор во Министерството за финансии
Борче Смилевски, раководител на Сектор во Министерството за финансии

П Р Е Д Л О Г- З А К О Н
за адвокатски маркички

 

 

              Скопје, мај 2012 година

 

стр.2


стр.3


ВОВЕД

I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со Законот за адвокатура е регулирано обезбедувањето на правна помош од страна на адвокатурата на физичките и правни лица во остварувањето и заштитата на нивните права и врз закон заснованите интереси во постапка пред судовите, државните органи и други правни лица, вршење на јавни овластувања утврдени со закон, како и организацијата на адвокатурата, условите за вршење и престанок и мирување на адвокатската дејност и обврските на адвокатите. Адвокатурата е самостојна и независна јавна служба која единствено обезбедува и дава правна помош. Адвокатите вршат јавни овластувања во согласност со закон.
Оданочувањето на адвокатите е регулирано со Законот за персоналниот данок на доход. Според овој закон, покрај останатите приходи, под приходи од самостојна дејност се сметаат и приходите од адвокатска дејност. Основа на данокот на доход од приходите од самостојна дејност е нето приходот кој се утврдува во даночниот биланс. Нето приходот претставува разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник.
Со Законот за регистрирање на готовинските плаќања е пропишана обврската сите даночни обврзници кои вршат промет на добра и промет на услуги за кои плаќањето не се извршува по банкарски пат, да воведат и користат одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и задолжително да издаваат фискална сметка за извршениот промет, односно дадената услуга.
Со Законот за адвокатски маркички чие донесување се предлага, предвидено е воведување на адвокатска маркичка како инструмент за аконтативно плаќање на персоналниот данок на доход, која задолжително се применува од страна на адвокатите поедници во случаите кога наградата за дадената правна помош се наплатува во готово и гласи на минималните износи утврдени со Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите. Во сите останати случаи, се предвидува плаќањето да се врши исклучиво преку носител на платен промет врз основа на писмен договор.
Адвокатската маркичка ја печати и издава Управата за јавни приходи и истата гласи на минималните износи за преземените дејства согласно со тарифата.
Со оглед на тоа дека со ваквиот начин, покрај аконтативното плаќање на персоналниот данок на доход се врши и евидентирање на приходите кои ги остваруваат адвокатите поединци врз основа на дадената правна помош каде плаќањето се врши во готово, предлогот предвидува да престане обврската за воведување и користење на одобрен фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања за адвокатите поединци согласно со Законот за регистрирање на готовински плаќања.
Од горенаведените причини се предлага донесување на Законот за адвокатски маркички.

II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА
Основна цел на Законот за адвокатски маркички е воведување и користење на адвокатски маркички од страна на адвокатите поединци, со кои ќе се овозможи аконтативно плаќање на персоналниот данок на доход и евидентирање на приходите кои ги остваруваат во готово.

стр.4

 

III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

            Предлогот за Законот за адвокатски маркички не предизвикува фискални импликации врз Буџетот на Република Македонија.

 

 

 

IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

            За спроведувањето на Предлогот на Законот за адвокатски маркички, не е потребно обезбедување на финансиски средства.
                                                         

 

Истиот предлог на Законот за адвокатски маркички  беше објавен во Информатор 106 од март 2012 година, со кој се бараа сугестии и мислења од сите адвокати во Република Македонија, а добиени се само 4 мислења  од  над 2000 адвокати !?!?!?. Сите препораки од четворицата колеги заедно со сите сугестии и укажувања на Управниот одбор беа разгледувани на повеќе седници на Нормативната комисија и на Управниот одбор и истите беа доставени до Министерството за финансии на РМ и до Управата за јавни приходи на РМ.

Прилог : Информатор 106- стр. 1 и 2

 


 

Комората благодарејќи на разбирањето на директорот на Управата за јавни приходи на РМ г-дин Горан Трајковски, а подоцна и од г-дин Зоран Ставрески, кога стана Министер за финансии на РМ, го пролонгираше воведувањето на фискални каси десетина години.

Управниот одбор на Адвокатска комора на Република Македонија на седница во проширен состав заедно со претседателите на Адвокатските заедници одржана на 27,12,2012 година, донесе Заклучок да не се набавуваат и употребуваат адвокатски маркички од страна на адвокати поединци, а адвокатските  друштва да не набавуваат фискални апарати.  

И покрај заклучокот кој беше објавен на веб страна огромен број на адвокати набавиле адвокатски маркички и почнаа да ги употребуваат. Затоа на 08,01,2013 година одржавме нова седница на Управниот одбор во проширен состав со претседателите на Адвокатските заедници, пришто предлог Заклучокот-Препорака на Управниот одбор беше адвокатите да ги превземаат сите правни дејствија пред судовите без употреба на адвокатска маркичка, но овој Заклучок-Препорака не се прифати, бидејќи од страна на повеќе претседатели на Адвокатските заедници беше укажано дека поголем број на адвокати набавиле адвокатски маркички, дека законот треба да се применува се додека најитно Собранието на РМ не донесе Одлука за одлагање на примената на Законот за адвокатски маркички или Министерство за финансии не предложи пролонгирање на примената и измени на постоечкиот Закон и се донесат други подзаконски акти, или се пристапи кон донесување на нов Закон за регистрирање на готовинските плаќања. Согласно укажувањата на претседателите на Адвокатските заедници дека мора да се применува Законот за адвокатски маркички се додека не настанат измените со цел да адвокатите не се оштетат и не ги оштетат и странките, па се предложи нов Заклучок-Препорака кој едногласно беше усвоен од страна на претседателите на Адвокатските заедници Скопје 1, 2 3, и 4, потоа претседателите на АЗ Битола, Прилеп, Кавадарци, Неготино, Велес, Крива Паланка, Тетово, Гостивар, Охрид, Кочани, Куманово, Штип, Свети Николе, претставници од АЗ Струмица, АЗ Радовиш и други, и од страна на членовите на Управниот одбор.

Прилог: Предлог Заклучок-Препорака предложен од Управниот одбор на АКРМ кој не е прифатен


Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на седница во проширен состав со учество на претседателите на Адвокатските заедници одржана на ден 08 јануари 2013 година, а имајќи ги во превид дописите од повеќе Адвокатски заедници во РМ го донесе следниот

З А К Л У Ч О К - П Р Е П О Р А К А

Адвокатите во Република Македонија не се против плаќањето данок.
Адвокатската комора на Република Македонија се оградува од колегите кои не плаќаат данок.
Адвокатската комора на Република Македонија ја поздравува заложбата на Министерството за финансии за воведување на ред во плаќањето на даноци.
Имајќи ја во предвид нејасноста и неприменливоста на Законот за адвокатски маркички која е реално констатирана од првиот момент на примена на овој закон, како и од страна на адвокатите, така и од страна на судовите во Република Македонија што доведе до правна конфузија, адвокатите во РМ не сакаат да се доведе во прашање непреченото функционирање на судовите и другите органи во РМ, како и заштитата на основните слободи и права на граѓаните, па се препорачува да адвокатите во иднина ги превземат сите правни дејствија пред судовите и органите во РМ без употреба на Адвокатска маркичка се додека најитно не се измени постоечкиот Закон и се донесат други подзаконски акти, или се донесе друг закон за регистрирање на готовинското плаќање во соработка со Министерството за финансии, Министерството за правда и АКРМ, како што благодарејќи на директорот на Управата за јавни приходи на РМ, Г-дин Горан Трајковски, десетина години беше пролонгирана употребата на фискални каси на адвокатите, и истото беше поддржано и од Г-дин Зоран Ставрески кога стана Министер за финансии.
Овој Заклучок-препорака да се достави до сите судови во РМ со цел да не предизвика штети на граѓаните.
Доколку и понатаму се инсистира на стриктна примена на овој неприменлив закон или во најкусо време не се пристапи кон измена на истиот, или донесување на нов закон за регистрирање на готовинските плаќања, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на барање на повеќе адвокатски заедници и поголем број на адвокати ќе свика седница на Вонредно собрание на АКРМ на ден 16.02.2013 година во врска со Законот за адвокатски маркички.
Претседателите на Адвокатските заедници да ги информираат своите колеги со овој Заклучок-препорака.

Прилог: Заклучок-Препорака со дадените предлози кој едногласно е прифатен од сите присутни.


Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на седница во проширен состав со учество на претседателите на Адвокатските заедници одржана на ден 08 јануари 2013 година, а имајќи ги во превид дописите од повеќе Адвокатски заедници во РМ го донесе следниот

 

З А К Л У Ч О К - П Р Е П О Р А К А

 

Адвокатите во Република Македонија не се против плаќањето данок.
Адвокатската комора на Република Македонија се оградува од колегите кои не плаќаат данок.
Адвокатската комора на Република Македонија ја поздравува заложбата на Министерството за финансии за воведување на ред во плаќањето на даноци.
Имајќи ја во предвид нејасноста и неприменливоста на Законот за адвокатски маркички која е реално констатирана од првиот момент на примена на овој закон, како и од страна на адвокатите, така и од страна на судовите во Република Македонија што доведе до правна конфузија, адвокатите во РМ не сакаат да се доведе во прашање непреченото функционирање на судовите и другите органи во РМ, како и заштитата на основните слободи и права на граѓаните, па се препорачува да адвокатите во иднина ги превземаат сите правни дејствија пред судовите и органите во РМ се додека најитно Собранието на РМ не донесе Одлука за одлагање на примената на Законот за адвокатски маркички или Министерството за фининсии не предложи пролонгирање на примената и измени на постоечкиот Закон и се донесат други подзаконски акти, или се донесе друг закон за регистрирање на готовинското плаќање во соработка со Министерството за финансии, Министерството за правда и АКРМ, како што благодарејќи на директорот на Управата за јавни приходи на РМ, Г-дин Горан Трајковски, десетина години беше пролонгирана употребата на фискални каси на адвокатите, и истото беше поддржано и од Г-дин Зоран Ставрески кога стана Министер за финансии.
Овој Заклучок-препорака да се достави до сите судови во РМ со цел да не предизвика штети на граѓаните.

 

Доколку и понатаму се инсистира на стриктна примена на овој неприменлив закон или во најкусо време Собранието на РМ не пристапи кон измена на истиот, или донесување на нов закон за регистрирање на готовинските плаќања, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на барање на повеќе адвокатски заедници и поголем број на адвокати ќе свика седница на Вонредно собрание на АКРМ на ден 16.02.2013 година во врска со Законот за адвокатски маркички.
Врховниот суд на РМ на општа седница да донесе став согласно кој до усогласувањето на противречностите и неприменливостите во постапувањата на судовите во Република Македонија и изедначување на судската пракса, да се пролонгира примената на Законот за адвокатски маркички.
Претседателите на Адвокатските заедници да ги информираат своите колеги со овој Заклучок-препорака.

Овој Заклучок препорака е веднаш доставен до Министерство за финансии на РМ, Министерство за правда, Уставен суд на РМ, Врховен суд на РМ, до сите Апелациони судови и сите Основни судови во РМ, и до Управата за Јавни приходи на РМ.

Истовремено, повторно напоменуваме дека доколку и понатаму се инсистира на стриктна примена на овој неприменлив Закон или во најкусо време Собранието на РМ не пристапи кон измена на истиот, или донесување на нов закон за регистрирање на готовинските плаќања или Уставниот суд на РМ не донесе Одлука за времена мерка на примената на Законот за адвокатски маркички, а согласно барањата на повеќе адвокатски заедници и адвокати, Управниот одбор на АКРМ ќе свика Вонредно Собрание на АКРМ во врска со Законот за адвокатски маркички, кое ќе се одржи на ден 16,02,2013 година.

 

 
З А К Л У Ч О К - П Р Е П О Р А К А Испечати Е-пошта

 Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на седница во проширен состав со учество на претседателите на Адвокатските заедници одржана на ден 08 јануари 2013 година, а имајќи ги во превид дописите од повеќе Адвокатски заедници во РМ го донесе следниот

З А К Л У Ч О К - П Р Е П О Р А К А 

Адвокатите во Република Македонија не се против плаќањето данок.

Адвокатската комора на Република Македонија се оградува од колегите кои не плаќаат данок.

Адвокатската комора на Република Македонија ја поздравува заложбата на Министерството за финансии за воведување на ред во плаќањето на даноци.

Имајќи ја во предвид нејасноста и неприменливоста на Законот за адвокатски маркички која е реално констатирана од првиот момент на примена на овој закон, како и од страна на адвокатите, така и од страна на судовите во Република Македонија што доведе до правна конфузија, адвокатите во РМ не сакаат да се доведе во прашање непреченото функционирање на судовите и другите органи во РМ, како и заштитата на основните слободи и права на граѓаните, па се препорачува да адвокатите во иднина ги превземаат сите правни дејствија пред судовите и органите во РМ се додека најитно Собранието на РМ не донесе Одлука за одлагање на примената на Законот за адвокатски маркички или Министерството за фининсии не предложи пролонгирање на примената и измени на постоечкиот Закон и се донесат други подзаконски акти, или се донесе друг закон за регистрирање на готовинското плаќање во соработка со Министерството за финансии, Министерството за правда и АКРМ, како што благодарејќи на директорот на Управата за јавни приходи на РМ, Г-дин Горан Трајковски, десетина години беше пролонгирана употребата на фискални каси на адвокатите, и истото беше поддржано и од Г-дин Зоран Ставрески кога стана Министер за финансии.

Овој Заклучок-препорака да се достави до сите судови во РМ со цел да не предизвика штети на граѓаните.

Доколку и понатаму се инсистира на стриктна примена на овој неприменлив закон или во најкусо време Собранието на РМ не пристапи кон измена на истиот, или донесување на нов закон за регистрирање на готовинските плаќања, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на барање на повеќе адвокатски заедници и поголем број на адвокати ќе свика седница на Вонредно собрание на АКРМ на ден 16.02.2013 година во врска со Законот за адвокатски маркички.

Врховниот суд на РМ на општа седница да донесе став согласно кој до усогласувањето на противречностите и неприменливостите во постапувањата на судовите во Република Македонија и изедначување на судската пракса, да се пролонгира примената на Законот за адвокатски маркички.
Претседателите на Адвокатските заедници да ги информираат своите колеги со овој Заклучок-препорака.

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 Следна > Крај >>

Резултати 1 - 10 од 37
Advertisement

Прирачник за примена на мерката притвор

Прирачник за примена на мерката притвор

info