Адвокатска комора на Република Македонија

АДВОКАТСКА КОМОРА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА


ул. „Даме Груев“ 3, 1000, Скопје
тел: +389 2 3165 409
факс:  +389 2 3212 452
e-mail: Оваа адреса на е-пошта е зашититена од спем-ботови, потребно е да го вклучите Javascript-от за да ја погледнете
web: www.mba.org.mk

Почетна
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
ДОНЕСЕНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ДЕЈНОСТИ
Адвокатска комора на Република Македонија, по бројни и интензивни заложби, состаноци и средби со релевантни институции, конечно успеа да издејствува измени во Националната класификација на дејности, имено адвокатите да бидат издвоени во посебна подкласа, со што на адвокатурата и се даде ексклузивитет во вршењето на правните работи. Во изминатиов период, Адвокатската комора на Р.М изработи и достави до Владата на Р.М компаратина анализа, односно компарација со другите држави во однос на постоењето на посебна шифра на дејност на адвокатите, при што беше констатирано дека и во останатите земји од регионот и пошироко, меќу кои и држави -членки на Европската Унија, адвокатите се подведени под посебна шифра на дејност во рамките на Националната класификација на дејности.

Адвокатската комора на Република Македонија наиде на големо разбирање  од страна на Владата на Р.М, која што се заложи за разрешување на овој овој голем проблем на сите адвокати, со цел да се изнајдат подобри и посоодветни законски решенија, а воедно и да се заштитат интересите и предметот на работата на голем број адвокати, како и угледот и достоинството на адвокатурата, воопшто.
Имено, Владата на Република Македонија го покани претседателот на Управниот одбор на АКРМ Ненад Јаниќевиќ да учествува на седница на Економскиот совет на Влада на ден 22 август 2012 година, каде претседателот на Управниот одбор укажа на неопходноста за ексклузивитет на адвокатската професија и потребата за нејзино разграничување од другите дејности. Владата на РМ усвои Заклучок со кој што го задолжи Државниот завод за статистика во Националната класификација на дејности да ја врати шифрата на дејност на адвокатите со што би се извршило разграничување на адвокатските работи кои ги вршат лиценцирани адвокати, од други правни работи на останатите нелиценцирани вршители на ова дејност.
Неколкугодишната борба на Адвокатската комора на Република Македонија за определување на шифра на дејност за адвокатите како посебна, специјална и јасно определувачка шифра, која нема да остави простор за нејаснотии и за натамошно работење на надриписарите, конечно заврши. Имено, Владата на Р.М. на својата седница одржана на ден 03.01.2013 година, донесе Одлука за изменување и дополнување на одлуката за донесување на Националната класификација на дејности-НКД Рев.2  објавена во Сл.Весник бр.4 од 09.01.2013 година, согласно која во член 4, во Секторот М/К СТРУЧНИ, НАУЧНИ И ТЕХНИЧКИ ДЕЈНОСТИ, оддел 69 Правни и сметководствени работи, во класата 69.10 Правни работи, се додаваат четири поткласи кои гласат :

69.10/1 Адвокатски дејности
69.10/2 Нотари
69.10/3 Извршители
69.10/4 Други правни работи
 
 
З А К Л У Ч О К - П Р Е П О Р А К А

 Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на седница во проширен состав со учество на претседателите на Адвокатските заедници одржана на ден 08 јануари 2013 година, а имајќи ги во превид дописите од повеќе Адвокатски заедници во РМ го донесе следниот

З А К Л У Ч О К - П Р Е П О Р А К А 

Адвокатите во Република Македонија не се против плаќањето данок.

Адвокатската комора на Република Македонија се оградува од колегите кои не плаќаат данок.

Адвокатската комора на Република Македонија ја поздравува заложбата на Министерството за финансии за воведување на ред во плаќањето на даноци.

Имајќи ја во предвид нејасноста и неприменливоста на Законот за адвокатски маркички која е реално констатирана од првиот момент на примена на овој закон, како и од страна на адвокатите, така и од страна на судовите во Република Македонија што доведе до правна конфузија, адвокатите во РМ не сакаат да се доведе во прашање непреченото функционирање на судовите и другите органи во РМ, како и заштитата на основните слободи и права на граѓаните, па се препорачува да адвокатите во иднина ги превземаат сите правни дејствија пред судовите и органите во РМ се додека најитно Собранието на РМ не донесе Одлука за одлагање на примената на Законот за адвокатски маркички или Министерството за фининсии не предложи пролонгирање на примената и измени на постоечкиот Закон и се донесат други подзаконски акти, или се донесе друг закон за регистрирање на готовинското плаќање во соработка со Министерството за финансии, Министерството за правда и АКРМ, како што благодарејќи на директорот на Управата за јавни приходи на РМ, Г-дин Горан Трајковски, десетина години беше пролонгирана употребата на фискални каси на адвокатите, и истото беше поддржано и од Г-дин Зоран Ставрески кога стана Министер за финансии.

Овој Заклучок-препорака да се достави до сите судови во РМ со цел да не предизвика штети на граѓаните.

Доколку и понатаму се инсистира на стриктна примена на овој неприменлив закон или во најкусо време Собранието на РМ не пристапи кон измена на истиот, или донесување на нов закон за регистрирање на готовинските плаќања, Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ на барање на повеќе адвокатски заедници и поголем број на адвокати ќе свика седница на Вонредно собрание на АКРМ на ден 16.02.2013 година во врска со Законот за адвокатски маркички.

Врховниот суд на РМ на општа седница да донесе став согласно кој до усогласувањето на противречностите и неприменливостите во постапувањата на судовите во Република Македонија и изедначување на судската пракса, да се пролонгира примената на Законот за адвокатски маркички.
Претседателите на Адвокатските заедници да ги информираат своите колеги со овој Заклучок-препорака.

 
Адвокати – Kористете адвокатски маркички од 1 јануари 2013

Од 1 јануари 2013 година, адвокатите кои остваруваат приходи во готово должни се кон секоја исправа или поднесок да приложат адвокатски маркички.
Адвокатската маркичка е инструмент за аконтативно плаќање на персоналниот данок на доход за оние приходи кои адвокатите ги остваруваат во готово во случаите кога наградата за дадената правна помош гласи на минималните износи утврдени со Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите објавена во „Службен весник на РМ“.
При плаќање на наградата над минималните износи утврдени со тарифата, зголемување на наградата како и при плаќање на трошоците согласно со тарифата, адвокатите се должни да состават писмен договор со корисникот на правната помош врз основа на кој плаќањето е задолжително да се врши преку носител на платен промет. Адвокатот е должен писмениот договор да го приложи како прилог кон секоја исправа или поднесок на кој не е ставена адвокатска маркичка, доколку плаќањето на наградата е над минималните износи предвидени со тарифата, односно каде што плаќањето се врши преку носител на платен промет.
Исправата или поднесокот составен од адвокат кој не содржи адвокатска маркичка, содржи адвокатска маркичка во помал износ од оној што е определен со тарифата или не содржи писмен договор во прилог, се сметаат за неуредни и треба да бидат отфрлени од страна на примателот.
Неупотребените адвокатски маркички адвокатот може да ги искористи  во наредните даночни периоди.

Адвокати кои користат ослободување од персоналниот данок на доход
За адвокатите кои користат ослободување од персоналниот данок на доход во времетраење од 3 години согласно Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност, во примена ќе бидат Адвокатски маркички ослободување.

Издавање на адвокатски маркички
Адвокатските маркички се издаваат врз основа на Пријава за адвокатски маркички (образец “П-АМ), која се поднесува во период од 1 до 15 во првиот месец од календарското тримесечје за наредното  тримесечје до Управата за јавни приходи. Пријавата може да се преземе од веб страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/134
Подигањето на адвокатските маркички се врши со
Барање за издавање на адвокатски маркички  (образец “Б-АМ),  кое се поднесува во период од 1 до 15 во првиот месец од календарското тримесечје за пријавените количини до Управата за јавни приходи. Барањето може да се преземе од веб страницата на УЈП http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/135
Со Барањето
, адвокатот доставува и доказ за извршена уплата на аконтација на персоналниот данок на доход во износ од 10% од вредноста на бараните адвокатски маркички, како и доказ за платените трошоци за печатење, издавање, транспорт и чување на адвокатски маркички.
Адвокатите кои употребуваат адвокатски маркички ослободување при подигање на истите имаат обврска да достават само доказ за платени  трошоци за печатење, издавање, транспорт и чување на адвокатски маркички.

> > >
 
И Н И Ц И Ј А Т И В А ЗА ПОВЕДУВАЊЕ постапка за оценување на уставноста на Законот за адвокатски маркички

 ИНИЦИЈАТИВА

ЗА ПОВЕДУВАЊЕ постапка за оценување на уставноста на Законот за адвокатски маркички (,,Службен весник на Република Македонија,, број 84/2012), во целина, и посебно членовите 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13 и 14
1.- Според член 1 од Законот за адвокатски маркички, со овој закон се уредува воведување и користење на адвокатски маркички од страна на адвокатските поединци. Согласно член 2 став 1 од наведениот Закон, адвокатската маркичка е инструмент за аконтативно плаќање на персоналниот данок на доход за оние приходи кои адвокатите поединци ги остваруваат во готово во случаите кога наградата за дадената правна помош гласи на минималните износи утврдени со Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите. Според член 7 став 1 од Законот, адвокатот е должен адвокатската маркичка да ја приложи кон секоја исправа или поднесок за кој согласно со тарифата е предвидена награда која гласи на износите од членот 2 став 1 од овој Закон.

 

 И Н И Ц И Ј А Т И В А ЗА ПОВЕДУВАЊЕ постапка за оценување на уставноста на Законот за адвокатски маркички (pdf)

 
<< Почеток < Претходна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следна > Крај >>

Резултати 9 - 12 од 37
Advertisement

info