Дисциплински суд

Членови на Дисциплински суд на АКРМ :

  • ПЕТАР ВАСИЛЕВ, адвокат од Скопје
  • ВАЛЕНТИНА ДИМОВСКА, адвокат од Скопје
  • АЛЕКСАНДАР СИМЈАНОВСКИ, адвокат од Тетово

Заменици членови на Дисциплински суд на АКРМ:

  • РАТКО АЛЕКСИЕВСКИ, адвокат од Гостивар
  • ЈОВАН МИТРИНОВСКИ, адвокат од Скопје
  • ВЕСНА МИРЈАНОВСКА, адвокат од Скопје

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме